ИМПРЕСУМ

ИЗДАВАЧ

ЕХО МЕДИА ГРУПА Скопје
ул.Димо Хаџи Димов бр.38/1 Скопје
Жиро сметка: 290 1000000918 08

УПРАВИТЕЛ

Костадин Андоноски

СКОПСКО ЕХО

ул.Димо Хаџи Димов бр.38/1 Скопје
Телефон 078 418 692

РЕДАКЦИЈА

Порталот го уредува новинарскиот тим на бесплатниот неделник „Скопско Ехо“.
Е-пошта: [email protected]